Winston Churchill

Pamětí Winstona Chruchila dil I. strana 18
Druhou kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermenské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z níchž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska. Všechny tyto národy se toužily odtrhnout se od federální či císařské struktury a podporovat je v jejich tužbách se považovalo za projev liberální politiky. Balkanizace jihovýchodní Evropy následovala hned vzápětí a důsledkem bylo, že Prusko nabylo relativně na významu a německá říše, přestože, byla vyčerpána a pošramocena válkou, zůstala netknutou a rozhodující silou v oblasti. Není jediného národa ani územípatřícího před tím habsburské monarchii, jemuž by získání nezávislosti nepřineslo urpení, jaké staří básníci a teologové připisovali výhradně zatraceným a prokletým. Vznešené město Vídeň, domov tak dlouho hájené tradice, průsečík tolika cest, řek železnic, bylo ponecháno nahé a hladové jako velké tržiště ve zchudlém kraji, jehož obyvatelé se většinou vystěhovali...pamětí Winstona Chruchila dil I. strana 18

Tato válka by nikdy nemohla vypuknout, kdybychom nebyli pod americkým a modernizačním tlakem vyhnali Habsburky z Rakouska-Uherska a Hohenzollerny z Německa. Vytvořením tohoto mocenského vakua jsme otevřeli prostor pro Hitlerovské  monstrum, aby vylezlo ze své žumpy a zmocnilo se opuštěných trůnů.
Winston Churchill